Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wolontariuszy Turnieju golfowego ROSA Challenge Tour

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PRESS GLASS HOLDING S.A. z siedzibą w Konopiskach, ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000131477, NIP: 5740007496 oraz REGON: 15002115800000 (zwana dalej jako: „Administrator”).
2. Możesz się z nami skontaktować:
a. korespondencyjnie na adres: ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, z dopiskiem: „Dane osobowe”,
b. drogą elektroniczną na adres: gdpr@pressglass.com.
3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@pressglass.com.
4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci świadczenia roli wolontariusza podczas Turnieju golfowym ROSA Challenge Tour (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do świadczenia wolontariatu.
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu realizacji jego uzasadnionych interesów związanych z promocją organizowanych przez niego wydarzeń oraz w celu promocji marki własnej, a ewentualnie też dochodzenia przysługujących mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres zamieszkania,
d. data urodzenia,
e. adres e-mail,
f. numer telefonu,
g. HCP (w przypadku golfistów),
h. nazwa klubu golfowego (w przypadku golfistów).
Świadczenie wolontariatu podczas Turnieju może się też wiązać z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w postaci wizerunku.
6. Twoje dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji Turnieju, co najmniej do czasu jego zakończenia, a wyjątkowo do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi Turnieju.
7. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wystarczy, że do nas napiszesz (gdpr@pressglass.com). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia stosownego sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla niego ważne, prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych, lub dane osobowe kandydata będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony jakichkolwiek roszczeń przysługujących Organizatorowi Turnieju.
9. Przysługuje Ci również:
a. prawo dostępu do danych i otrzymania kopii tych danych,
b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przeniesienia danych – do 30 dni od dnia przedłożenia otrzymasz plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie CSV. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane osobowe.
10. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznasz, że doszło do naruszenia Twoich praw w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
a. współorganizatorom wydarzenia: PGA EUROPEAN TOUR, [●]
b. usługodawcom świadczącym usługi związane z obsługą Turnieju w granicach celów, w jakich dane osobowe zostały pozyskane,
c. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie w oparciu o obowiązek, który wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
a. usługobiorcom, zleceniobiorcom, dostawcom i innym podmiotom, którymi Administrator posłuży się przy organizacji Turnieju.
12. Administrator zadbał o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które mogą być przekazywane w związku z organizacją Turnieju poza EOG.