Polityka Prywatności

Dbając o dane osobowe użytkowników serwisu oraz szanując ich prawo do prywatności, spółka Press Glass Holding S.A. (dalej: „Administrator„ lub/oraz „Press Glass”) z siedzibą przy ul. Golfowa19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd – zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym – jest Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.rosa.golf.

§ 1 Standardy Polityki Prywatności

1. Press Glass przywiązuje wagę do tego, aby użytkownicy korzystający z serwisu www.rosa.golf – mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego Press Glass podejmuje działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.

2. Przyjęta Polityka prywatności znajduje pełne odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawa, bowiem uwzględnia regulacje wynikające między innymi:

 • z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO,
 • z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000),
 • z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2018, poz. 650),
 • z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.).

wypełniając tym samym zasadę legalności – działań podejmowanych w ramach i w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa w momencie ich stosowania.

3. Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie informować wszystkich użytkowników serwisu jak Press Glass przetwarza dane osobowe za pośrednictwem ww. serwisu (w jakim zakresie oraz celu, a także jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych), kiedy może przekazać je osobom trzecim, jakie stosuje środki zabezpieczenia przed dostaniem się wspomnianych danych w niepowołane ręce i co może zrobić użytkownik, który nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany stosowanymi metodami ochrony.

§ 2 Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.rosa.golf, w wersjach językowych polskiej oraz angielskiej międzynarodowej.

2. Press Glass zamieszcza na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, zawierających między innymi realizacje projektów z udziałem spółki. O ile Press Glass zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych serwisów internetowych kierują się identycznymi zasadami, Press Glass nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki dotyczącej plików Cookies. Dlatego spółka zaleca użytkownikom, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w niniejszym serwisie.

3. Co do zasady Press Glass nie udostępnia miejsca na swoim serwisie internetowym innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, Press Glass, podobnie jak w przypadku wskazanym w ust. 2, nie będzie mógł zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką Cookies prezentowanymi w tych serwisach i ich aplikacjach mobilnych.

§ 3 Dane osobowe

1. Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą użytkownika / użytkowniczkę (dalej zwanymi użytkownikiem) serwisu www.rosa.golf identyfikować, na przykład imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Użyte przez Press Glass słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkownika (np. ich przechowywanie) w zakresie ww. serwisu internetowego.

2.Jeżeli użytkownik nie ukończył 13 lat, spółka Press Glass, nie będzie przetwarzać jego danych osobowych (art. 8 rozporządzenia RODO) w celu uzyskania karty uprawniającej do korzystania także z pola golfowego, chyba że wcześniej wyrażona przez niego zgoda lub wykonana czynność prawna zostanie potwierdzona przez osobę sprawująca nad nim opiekę prawną lub także osoby, albo też zgoda zostanie udzielona wobec Press Glass przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w imieniu i na rzecz użytkownika, który nie ukończył 13 lat w chwili udzielania danej zgody na przetwarzanie tych danych lub nie ukończył lat 18 w pozostałych czynnościach prawnych, Jeżeli Rodzice użytkownika lub opiekunowie prawni nie potwierdzą na adres e-mail: gdpr@pressglass.com zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który nie ukończył w chwili wyrażania zgody 13 lat, Press Glass odstąpi od czynności przetwarzania danych osobowych także wobec użytkownika.

§ 4 Zasada dobrowolności

1. Korzystanie z serwisu internetowego www.rosa.golf jest dobrowolne. To użytkownik samodzielnie decyduje czy chce skorzystać z serwisu Press Glass oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem. Podanie przez użytkownika jego danych osobowych Press Glass za pomocą formularzy i innych metod technicznych opracowanych w zakresie ww. serwisu internetowego jest dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. uzyskania członkostwa w Rosa Golf Club lub członkostwa IAC – niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym użytkownik jest każdorazowo przez Press Glass uprzednio informowany.

2. Każdy, kto podał Press Glass swoje dane osobowe, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie wglądu do nich, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, wstrzymanie czasowego lub stałego ich przetwarzania, lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu w imieniu użytkownika Press Glass ma przesłać jego dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Press Glass. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu na działania podjęte przez Administratora serwisu www.rosa.golf.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

W zakresie ochrony danych osobowych w poszczególnych państwach UE (np. w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) pomoc można pozyskać na stronie https://uodo.gov.pl/en/p/data-protection-authorities lub https://edpb.europa.eu/edpb_en.

3. Zasada rozliczalności stosowana przez Press Glass jest ściśle związana z przepisami rozporządzenia RODO – art. 5 ust 2, zgodnie z którą administrator danych posiada obowiązek wykazania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, m.in. zgodności podejmowanych działań z prawem, rzetelności, przejrzystość, ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych, minimalizacji przetwarzania, prawidłowości, ograniczenia przechowywania danych osobowych, a także integralności i spójności poprzez zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanym przez administratora danym osobowym.

§ 5 Cel i czas przetwarzania danych osobowych

1. Jako Administrator, Press Glass może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • informacje o parametrach połączenia (stron internetowych, z których użytkownik wchodzi na strony Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego).

2. Informacje wymienione w § 5 ust 1 służą do podejmowania czynności w ramach administrowania serwisem, analizie statystyk odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów, lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, a także w celu profilowania użytkowników – dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (np. preferencji, zainteresowań, lokalizacji).

3. Dane osobowe użytkowników serwisu www.rosa.golf przetwarzane będą w celach:

 • publikacji treści zamieszczonych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ww. serwisu internetowego, na przykład w celu przedłożenia informacji handlowej prezentowanej użytkownikowi za pośrednictwem www.rosa.golf, lub uzyskania przez użytkownika np. Karty IAC, czy pozyskania informacji o turniejach odbywających się za pośrednictwem Rosa Golf Club (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt, a i b rozporządzenia RODO,

4. Press Glass przetwarza również dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj.:

 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, a także zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ww. serwisie (przetwarzane dane osobowe: adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c i d rozporządzenia RODO,
 • prowadzenia badań i analiz serwisu internetowego między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług – podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.rosa.golf podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • obsługi próśb użytkowników przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • zbierania danych osobowych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia zasady rozliczalności – wykazania spełnienia przez Press Glass obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f oraz art. 6 ust 1 pkt f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

§ 6 Udostępnienie i bezpieczeństwo danych osobowych

1. Press Glass będąc administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu www.rosa.golf, informuje, że podejmuje i stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z faktem współpracy Administratora z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Dane osobowe użytkowników serwisu www.rosa.golf mogą być przekazywane do USA w zakresie obsługi serwisu. W oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w tym również działania zgodne z art. 28 rozporządzenia RODO, a także wobec faktu, iż w odniesieniu do ww. Państwa Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE – USA), który umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom, dane osobowe użytkowników ww. serwisu internetowego Press Glass są odpowiednio chronione.

3. W każdej chwili Press Glass może udzielić użytkownikowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi jego niepokój.

4. Press Glass, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, np. Stowarzyszeniu Golf Club, Polskiemu Związkowi Golfa, jednak czynić to może wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w umowie oraz za zgodą samego użytkownika.

5. Press Glass informuje, iż przy prowadzeniu działań związanych z działalnością ww. pola golfowego nie korzysta z tzw. danych wrażliwych, które mogłyby identyfikować: orientację seksualną lub/i upodobania seksualne, informację etniczną, rasową, przynależność polityczną i związkową, światopoglądową lub/i religijną, stan majątkowy, zdrowotny użytkownika serwisu internetowego www.rosa.golf.

§ 7 Czas przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Press Glass Holding S.A. nie przetwarza danych osobowych użytkowników „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe zostają nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie istnieje potrzeba wykonywania innych operacji na danych osobowych użytkowników, niż ich przechowywanie do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia, dane osobowe są dodatkowo zabezpieczone — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, iż bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:

 • do czasu zdezaktualizowania lub utraty przydatności danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych: w postaci adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu www.rosa.golf, w tym danych zbieranych automatycznie w toku wizyt użytkowników ww. serwisie,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,
 • w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

4. Jednocześnie, w celu realizacji zasady rozliczalności Press Glass przechowuje dane osobowe przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Press Glass rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala na sprawniejsze zarządzanie Press Glass tymi procesami. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do zapomnienia, takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

§ 8 Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

1. Press Glass gwarantuje użytkownikom spełnienie wszystkich ich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powszechnie zwanego RODO oraz przepisów prawa polskiego, a dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (na prośbę użytkownika, w ciągu miesiąca otrzyma on od Press Glass plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. W ramach tego prawa użytkownik może też wskazać podmiot, któremu Press Glass ma przesłać jego dane,
 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych – niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. Press Glass wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna przez Press Glass, to tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu Press Glass wyjaśnia, że użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Zgodnie z przepisami Press Glass może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów użytkowników, praw i wolności lub,
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji, po otrzymaniu sprzeciwu, Press Glass zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez:

 • wysłanie wiadomości pisemnej bezpośrednio na adres siedziby Press Glass z siedzibą przy ul. Golfowa19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, lub na adres poczty elektronicznej gdpr@pressglass.com,

§ 9 Pliki Cookies

1. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze użytkownika, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, podczas odwiedzania serwisu internetowego www.rosa.golf Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach ww. serwisu internetowego.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu użytkownika pliki Cookies oraz posiadającym dostęp do nich jest Administrator, Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowa19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd – zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym.

3. Pliki Cookies wykorzystywane są przez Press Glass w celu ulepszania struktury i zawartości strony www.rosa.golf poprzez dostosowanie zawartości stron serwisu internetowego do jak najlepszego sposobu korzystania przez jego użytkowników. Jako administrator Press Glass ma prawo do tworzenia statystyk ww. zakresie. Press Glass nie profiluje swoich użytkowników za pośrednictwem swojego serwisu www.rosa.golf.

Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy następujące pliki Cookies:

 • sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań użytkowników serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego użytkownika i pozostają w nim do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • stałe – są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez użytkownika. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu rozpoznania przez Press Glass sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyt. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.

4. Administrator korzysta w szczególności z plików Cookies Google Analytics – statystyk dla witryny www.rosa.golf. Ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie Google Analytics:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,

5. Użytkownicy serwisu www.rosa.golf mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (konkretnej przeglądarki internetowej).

6. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Press Glass, jako Administrator będzie posiadał prawo przechowywania informacji o urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do tych informacji.

7. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach ww. serwisu internetowego, w szczególności wymagających np. wysyłania treści do Press Glass. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.rosa.golf poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.

8. Dane osobowe zbierane przez Press Glass, jako Administratora za pośrednictwem www.rosa.golf podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.

§ 10 Zmiana Polityki

1. Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą powodowały konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Najczęściej będą wiązały się z:

 • postępem technologicznym,
 • zmianą sposobu korzystania z serwisu,
 • zmianą dotychczas obowiązujących przepisów,
 • wprowadzeniem nowych regulacji prawnych,
 • rozstrzygnięciami organów władzy publicznej, np. Prezesa UODO lub Prezesa UOKiK, orzeczeniami sądów powszechnych etc.

2. Mając na uwadze ww. okoliczności, niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach Polityki Prywatności na stronie serwisu www.rosa.golf.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych przewidziane ustawodawstwem polskim oraz UE.

4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

§ 11 Kontakt z Administratorem serwisu

1. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem serwisu www.rosa.golf by uzyskać informacje, czy i w jaki sposób Press Glass wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora serwisu w celu realizacji przysługujących mu uprawnień, o których mowa w § 8.

3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Administratorem to: gdpr@pressglass.com, oraz numer telefonu: +48 34 327 50 69.

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@pressglass.com, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 638 231.