Kontakt

Administratorem danych osobowych użytkownika serwisu www.rosa.golf jest: spółka Press Glass S.A. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9, 42-262 Nowa Wieś, gmina Poczesna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574 000 74 96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd - zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym, zwaną dalej "Administratorem" lub/oraz „Press Glass”. Więcej

Pole golfowe Rosa Private Golf Club

Recepcja

  • ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska, woj. śląskie Polska
  • +48 34 3299363, +48 601384979
  • rosa@rosa.golf

Head Pro

Marketing i obsługa klienta

Golf Course Superintendent

Lądowisko

Miejscem do lądowania śmigłowców jest utwardzony kwadrat o wymiarach 18×18 m.
Współrzędne geograficzne według WGS-84: 50°44’30,3″N 019°00’23,0″E

Hotele