Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Press Glass Holding S.A. (dalej zwaną: „Press Glass”) za pośrednictwem serwisu internetowego www.rosa.golf, a także poczty elektronicznej rosa@rosa.golf.

§ 1
Definicje

Następujące definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Press Glass – Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd zgodnie z umocowaniem prawnym, będącą właścicielem pola golfowego Rosa Golf Club, a także właścicielem serwisu www.rosa.golf;

2. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

3. Serwis internetowy – serwis Press Glass, dostępny pod adresem www.rosa.golf;

4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

5. System teleinformatyczny – jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

7. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

8. Usługa lub usługi – usługa lub/i usługi świadczone przez Press Glass, określone w § 2 niniejszego regulaminu;

9. Środki komunikacji elektronicznej – są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;

10. Usługobiorca, zwany w dalszej części użytkownikiem – to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Press Glass za pośrednictwem ww. serwisu internetowego. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu w czasie korzystania z usług świadczonych przez Press Glass za pośrednictwem serwisu www.rosa.golf;

11. Rosa Golf Club – pole golfowe położone przy ul. Rolniczej 1, 42-274 Konopiska, woj. Śląskie Polska, stanowiące własność Press Glass Holding S.A.

§ 2
Przedmiot, zakres i termin umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Press Glass z użytkownikiem w momencie wpisania przez niego w przeglądarce internetowej adresu URL: www.rosa.golf zawierającego treści udostępnione w ramach usług lub korzystania z niego z przekierowaniem do stron ww. serwisu.

2. Skorzystanie z którejkolwiek z usług świadczonych elektronicznie przez Press Glass na rzecz użytkownika jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

3. Press Glass za pośrednictwem www.rosa.golf umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących bezpłatnych usług:

  • przeglądania informacji umieszczonych w serwisie internetowym www.rosa.golf,
  • wysyłania wiadomości przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wskazanych w serwisie adresów kontaktowych: m.in. rosa@rosa.golf zamieszczonych ww. serwisie w celu uzyskania informacji oraz informacji handlowej od Press Glass w zakresie działalności Press Glass związanej z polem golfowym Rosa Golf Club,
  • Newslettera – usługi polegającej na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowych informacjach lub nowych usługach zamieszczanych za pośrednictwem serwisu www.rosa.golf, lub/i za pomocą ww. poczty elektronicznej, np. rozgrywanych turniejach golfowych, o możliwościach skorzystania z różnych form członkostwa w Rosa Golf Club. Usługa dostępna jest bezpłatnie i dobrowolnie dla wszystkich użytkowników sieci,
  • systemu rejestracyjnego on-line do danego typu rozgrywek w ramach turniejów organizowanych przez Rosa Golf Club lub innych podmiotów prawnych zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Golfa – usługa polegająca na udostępnieniu użytkownikowi interaktywnego formularza służącego do zgłaszania się poprzez rejestrację do danego typu rozgrywek w ramach turniejów organizowanych przez Polski Związek Golfa lub na terenie Rosa Golf Club, lub/i innych podmiotów prawnych. Usługa dostępna jest poprzez kliknięcie opcji „zapisy” w zakładce „turnieje” na stronie głównej www.rosa.golf. Słowo „zapisy” przekierowuje na odpowiednią stronę lub serwis internetowy, gdzie znajduje się formularz rejestracyjny do danych rozgrywek organizowanych przez różne podmioty,
  • systemu rezerwacji on-line gry na polu golfowym Rosa Golf Club – usługa umożliwiająca użytkownikowi rezerwację on-line gry na polu golfowym Rosa Golf Club w wybranym przez użytkownika terminie oraz godzinie.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu wiadomości za pośrednictwem serwisu www.rosa.golf przez użytkownika do Press Glass przy pomocy formularza kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Press Glass oświadczenia o żądaniu usunięcia przetwarzania danych zawartych w przesłanym formularzu kontaktowym lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Umowa o świadczenie usługi polegająca na przeglądaniu informacji umieszczonych w serwisie www.rosa.golf zawierana jest pomiędzy Press Glass a użytkownikiem na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez użytkownika serwisu internetowego www.rosa.golf.

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na rejestracji on-line do danego typu rozgrywek w ramach turniejów organizowanych przez Rosa Golf Club lub innych podmiotów prawnych zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Golfa za pośrednictwem serwisu www.rosa.golf, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Press Glass oświadczenia o żądaniu usunięcia przetwarzania danych zawartych w przesłanym formularzu kontaktowym lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, albo też zamknięcia serwisu www.rosa.golf i przeniesienia użytkownika na inne serwisy www. związane z wykonywaniem usług rezerwacji, o której wyżej mowa.

7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na rezerwacji on-line gry na polu golfowym Rosa Golf Club za pośrednictwem serwisu www.rosa.golf, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Press Glass oświadczenia o żądaniu usunięcia przetwarzania danych zawartych w przesłanym formularzu on-line lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, albo też poprzez zamknięcie przez użytkownika serwisu www.rosa.golf.

8. W razie uruchomienia przez Press Glass usługi przesyłania Newslettera będzie ona dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu, za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego umożliwiającego złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, udostępnionego przez Press Glass w serwisie www.rosa.golf. Press Glass informuje, iż osoby poniżej 13 roku życia (13 lat – obywatel Polski, lub 16 lat obywatel innego kraju wchodzącego w skład EOG, gdy prawo wewnętrzne danego Państwa o ochronie danych osobowych, wyraźnie wskazuje inny wiek małoletniego) życia, na złożone przez siebie zamówienie w zakresie otrzymywania tzw. „Newslettera” muszą uzyskać zgodę opiekunów prawnych i przesłać ją na adres poczty elektronicznej: gdpr@pressglass.com. Użytkownik w razie uruchomienia ww. usługi posiada prawo do rezygnacji ze świadczenia na jego rzecz ww. usługi poprzez kliknięcie hiperłącza „wypisz się”, który umieszczony jest każdorazowo w przesyłanych w ramach ww. usługi e-mailach. Użytkownik w ramach niniejszej usługi wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych. Zgoda ta jest dobrowolna, zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej i EOG, i wyrażona zostaje przez użytkownika w procesie zamówienia ww. usługi.

9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz norm prawnych, a także każdorazowo do podania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

10. Użytkownik jest zobligowany do poszanowania prawa, w tym nierozsyłania lub/i umieszczania w ramach ww. serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

11. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, szczególnie naruszające normy moralne, etyczne, społeczne, lub godzące w dobre obyczaje. Press Glass nie akceptuje przekazywania treści obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność za pośrednictwem www.rosa.golf lub poczty elektronicznej rosa@rosa.golf.

12. Użytkownik zobowiązuje się również do niepodejmowana żadnych czynności powodujących naruszenie pracy systemów teleinformatycznych, albo też ich przeciążania Press Glass lub innych podmiotów, które wykonują na rzecz i w imieniu Press Glass czynności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

13. Press Glass ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych, jeżeli użytkownik narusza niniejszy regulamin lub przepisy prawa. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać przesłane użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

14. Press Glass zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który pozwala użytkownikowi na nieodpłatne zakończenie w każdej chwili korzystania z usług dostarczonych za pośrednictwem www.rosa.golf lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rosa@rosa.golf.

15. Press Glass informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, które zostało opisane w § 6 niniejszego regulaminu.

16. Informacje w zakresie plików Cookies, które są niezbędne w celu świadczenia usług w ramach serwisu www.rosa.golf, zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na ww. serwisie.

17. Użytkownik ma prawo uzyskać od Press Glass informację o funkcjach i celach oraz danych oprogramowania za pośrednictwem, za pośrednictwem którego Press Glass umożliwia użytkownikowi korzystanie z serwisu www.rosa.golf.

18. W celu skorzystania ze świadczonych usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.rosa.golf oraz poczty elektronicznej rosa@rosa.golf użytkownik musi spełnić odpowiednie warunki, które pozwolą mu na korzystanie z usług:

  • posiadać dostęp do sieci internetowej (o minimalnym przesyle 128 kbps dla użytkownika),
  • posiadać dostęp do odpowiedniej przeglądarki internetowej: Opera w wersji 7.x i wyższej, Google Chrome w wersji 5.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, Safari w wersji 5 lub wyższej, Firefox w wersji 1.x lub wyższej, które akceptują pliki Cookies,
  • posiadać konto e-mail, tj. adres poczty elektronicznej.

19. W razie sytuacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub stabilności systemu teleinformatycznemu za które ponosi odpowiedzialność PRESS GLASS, a także na żądanie uprawnionego podmiotu prawnego, PRESS GlASS ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług lub ich ograniczenia, w tym również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w zakresie świadczonych przez siebie usług drogą elektroniczną objętych niniejszym regulaminem, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 3
Ochrona danych osobowych użytkowników

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Press Glass w ramach usług określonych niniejszym regulaminem odbywa się w zgodzie z zapisami Polityki Prywatności zamieszczonej na serwisie www.rosa.golf oraz przepisami prawa określającymi podstawy ochronnych danych osobowych.

2. Użytkownik powinien zapoznać się z zamieszczoną na serwisie www.rosa.golf Polityką Prywatności.

3. Press Glass oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne w ramach posiadanych przez siebie możliwości prawnych i finansowych w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem www.rosa.golf.

§ 4
Prawo własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Wszystkie treści zamieszczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.rosa.golf korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością Press Glass.

2. Wykorzystywanie jakiekolwiek treści zamieszczonej na serwisie www.rosa.golf, bez wyraźnej pisemnej zgody Press Glass, stanowi naruszenie prawa autorskiego oraz własności intelektualnej przysługującego Press Glass i skutkuje odpowiedzialnością cywilno-prawną oraz karną.

3. Użytkownik posiada prawo do korzystania z treści zawartych na serwisie www.rosa.golf stanowiących jednocześnie usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, wyłącznie na podstawie ww. regulaminu i tylko w zakresie użytku osobistego.

4. Press Glass informuje, iż znak słowno-graficzny Rosa Golf Club zamieszczony na serwisie www.rosa.golf lub w korespondencji e-mailowej pomiędzy Press Glass a użytkownikami, podlega ochronie prawnej i jest znakiem zastrzeżonym w Polskim Urzędzie Patentowym.

§ 5
Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych realizowanych przez Press Glass.

2. Użytkownik może składać reklamację pisemnie na adres poczty elektronicznej rosa@rosa.golf lub pisemnie na adres siedziby Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska.

3. W reklamacji należy podać dane osobowe użytkownika pozwalające na jego prawidłową identyfikację oraz jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących nieprawidłowości reklamowanej usługi elektronicznej.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do użytkownika na podany adres poczty elektronicznej przez użytkownika lub wskazany przez niego inny adres korespondencyjny.

§ 6
Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Press Glass, wypełniając obowiązek prawnie na niej ciążący, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje użytkowników usług świadczonych na podstawie ww. regulaminu, o zagrożeniach, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Press Glass podejmuje wszelkie czynności prawne i finansowe, w ramach jej możliwości, w celu zapewnienia ochrony użytkownika serwisu www.rosa.golf, jednakże użytkownik może być potencjalnie narażony na zagrożenia, którym nie był w stanie zapobiec oraz zaradzić i są one niezależne i niezawinione przez Press Glass.

3. Użytkownik, w ramach korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sieci internetowej jest narażony na różnego rodzaju zjawiska, m.in. złośliwe oprogramowania, rożnego rodzaju aplikacje oraz skrypty niosące za sobą szkodliwe, zabronione prawem, złośliwe czynności oraz działania, mające na celu zaatakowanie systemu teleinformatycznego użytkownika, z którego mogą być wykradane jego dane, w tym dane osobowe użytkownika. Do takich oprogramowań mogą należeć programy śledzące tzw. speware, programy typu trojan, spamy rozsyłające bez zgody użytkownika niezamówioną i niechcianą informację handlową, czy też wyłudzające cenne informacje dla użytkownika np. tożsamość wirtualną, pin do kont bankowych itp.

4. Warto, aby użytkownik posiadał na swoim urządzeniu elektronicznym, za którego pośrednictwem łączy się z siecią internetową, programy antywirusowe służące do zapewnienia ochrony przed ww. złośliwym oprogramowaniem. Użytkownik powinien regularnie dokonywać za ich pośrednictwem skanowania swojego urządzenia np. komputera czy komórki. Programy te powinny być przez użytkownika stale aktualizowane. Warto również, aby użytkownik nie otwierał poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia. Ochronę przed zagrożeniami może również stanowić włączenie tzw. zapory sieciowej – tzw. Firewall, czy też stosowanie szyfrowania transmisji danych za pośrednictwem programów prewencyjnych. Ważną dla użytkownika wskazówką jest również używanie zawsze oryginalnego oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł, w celu zapobieżenia potencjalnym zagrożeniom niosącym ww. ryzyko.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2018 r. i jest stale uaktualniany na serwisie www.rosa.golf, uwzględniając stosowne zmiany przepisów prawnych obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Użytkownik ma prawo utrwalić niniejszy regulamin w dostępny dla niego sposób np. poprzez wydruk.